Brandweer Voorthuizen

Dag en nacht paraat voor uw veiligheid

Geschiedenis brandweer Voorthuizen

1911, het begin.

De brandweer in Voorthuizen is opgericht op 10 maart 1911, nadat de voorzitter van de vereniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer in een vergadering van deze vereniging het nut, het voordeel en de uitwerking van een vrijwillige brandweer uiteen zette.

Deze vergadering had plaats op 22 februari 1911 en op 3 maart vond de eerste bestuursvergadering al plaats. Tijdens deze bestuursvergadering die werd gehouden bij C. Versteeg werden de functies verdeeld van Opperbrandmeester en tevens voorzitter en adjunct opperbrandmeester en tevens ondervoorzitter.

Het eerste bestuur zag er als volgt uit:

J.H. Zandbergen voorzitter
D. van Voorst ondervoorzitter
C. Versteeg secretaris
G. van Effrink penningmeester
G. Wijnveen commissaris

Tijdens de eerste ledenvergadering op 10 maart opent de voorzitter de vergadering en zegt dat de vereniging een vreedzaam doel beoogt, namelijk brand te blussen. Hij hoopte dat er steeds eensgezindheid mag zijn en dat wij steeds aan het aloude spreekwoord moeten denken “Eendracht maakt Macht” aldus de secretaris in het verslag van deze vergadering.

Besloten werd dat de oprichting op 10 maart 1911 is en dat de naam van de vereniging “Voorthuizer Vrijwillige Brandweer” zal zijn.

In de bestuursvergadering van 20 maart 1911 werden alle functies verdeeld en hiermee ging veel tijd gepaard, maar aan het aan 't eind was alles toch in orde.

De oudere leden zullen worden ingezet voor de wachtdienst en de jongere bij de slangen, zeilen enz. Als opzichter van de zeilen en ladders werd benoemd A.H. van Eede en als zijn adjunct R. Schuur. Ook werd nog een brandpiketwacht ingesteld, bestaand uit mannen, gewapend met stokken met een punt. Die moesten ze gebruiken om in geval van brand het betreffende perceel af te zetten voor het nieuwsgierige publiek. Het bestuur ging ijverig aan het werk. De bestaande blusmiddelen werden geïnventariseerd. Er werden 40 brandweerlieden en 60 pompers aangesteld. De laatsten moesten bij toerbeurt de handpomp bedienen.

In de bestuursvergadering van 21 augustus 1911 wordt besloten om op woensdag 30 augustus 1911 de eerste oefening te houden. Er werden 2 stormladders aangekocht , alsmede een brandhoorn, omdat het luiden van de kerkklok soms verwarrend werkte. Degene die het eerste een brand meldde met de hoorn, kreeg 1 gulden beloning.

1912

In de bestuursvergadering van 28 februari 1912 werd de begroting voor 1912 vastgesteld.

3 oefeningen à 10,00 fl 30,00
2 branden à 20,00 fl 40,00
reparatiekosten fl 5,00
werkbon bode fl 10,00
4 stormlantaarns fl 20,00
drukwerk fl 5,00
onvoorziene uitgaven fl 10,00
lokaalhuur fl 10,00
  fl 150,00

 

 

 

 

 

 

 

 

1915

In 1915 hing het bestaan van de brandweer aan een zijden draad. Doordat diverse leden bedankten en andere hun boeten voor het verschijnen op de plaats van de brand niet betaalden, werd het moeilijk om verder te werken. Eind van het jaar bleek de situatie gered. Ook ging men over tot verwijderen van de brandtonnen die in het dorp stonden en tot de aanbesteding van een nieuwe wagen om de spuit te vervoeren.

1918

In de vergadering van 29 januari 1918 wordt het besluit genomen dat de bestuursleden 1 gulden krijgen voor onkosten en de moeite om de vergaderingen bij te wonen.

1924

In 1924 begon de handspuit tekenen van ouderdom te vertonen, maar het bleek financieel niet mogelijk een motorspuit met sproeiwagen aan te schaffen, zodat men nog maar doortobde met de oude spuit.

1927

Op de bestuursvergadering van 11 november 1927 werd besloten om na 1 januari 1928 niet meer uit te rukken met het oude apparaat. Meerdere verzoeken aan burgemeester en wethouders om een nieuwe spuit werden afgewezen, totdat Voorthuizen op 14 april 1930 een nieuwe motorspuit kreeg. Met medewerking van muziekkorps Crescendo werd op 3 mei 1930 de eerste oefening met het nieuwe blusmiddel gehouden. De eerste chauffeurs waren C. Schuur en Klaas Visser.

1936

Ter gelegenheid van het zilveren jubileum van het korps werden door de burgerij twaalf brandweerjassen aangeboden. Er werden een receptie en een feestavond belegd, voorafgegaan door een demonstratie met een oude en nieuwe spuit bij het Molenveen. Negen brandweerlieden kregen uit handen van burgemeester Westrik en oud-burgemeester A.W.J.J. baron van Nagell een medaille wegens 25 jaar trouwe dienst. Dat waren G. Wijnveen, C. van Niekerken, A.H. van Eede, G. van Eede, H. van Effrink, J. van Eede, T. van de Vis, G. Kraai en W. Woudenberg.

1942

In het jaarverslag over het jaar 1942 wordt geschreven dat in de oorlogsjaren opvallend minder brand is dan in de jaren voor de oorlog. Men schrijft dat men een vermoeden heeft dat de bevolking voorzichtiger is met vuur en er geen bombardementen zijn geweest of vliegtuigen in de omgeving van Voorthuizen zijn neergestort.

1943

Het oude handspuitje werd in maart 1943 overgebracht naar het Barneveldse museum Nairac.

1945

In het verslag over het jaar 1945 wordt geschreven dat het tijdens de oorlog vaak al levensgevaarlijk is om buitenshuis of uit de schuilkelder te komen, laat staan dat de brandweer kan uitrukken.

Tijdens de bevrijding is er veel gevochten met name in de Kerkstraat en de buurtschap Prinsenkamp. Bij deze gevechten is er vaak ook brand uitgebroken. Tijdens de jaarvergadering van 14 augustus 1945 is men verheugd dat tijdens de oorlog bij de brandweer geen slachtoffers zijn gevallen, van andere verenigingen zijn mensen omgekomen, maar wij hebben alleen maar materiële schade geleden.

1951

Tot 1951 werden de brandweerwagens en ander blusmateriaal gestald in schuren die daarvoor niet waren bedoeld. In januari van dat jaar werd begonnen met de bouw van een garage op de Wheem. Het gebouw kreeg een oppervlakte van 10 bij 14 meter en er verrees een slangentoren van 12 meter hoog.

1954

In mei 1954 raakte de eerbiedwaardig oude brandspuit tijdens een oefening definitief defect. Gelukkig was er in de begroting van de gemeente Barneveld al een bedrag van fl. 17.000,-- gereserveerd voor de aankoop van een tankwagen voor Voorthuizen. Toen bleek dat de tank en de motorspuit zouden worden gemonteerd op een oude Canadese legertruck met vierwielaandrijving. Het voertuig was weliswaar motorisch en mechanisch gereviseerd maar kwam totaal niet overeen met de verwachtingen die de brandweermannen van Voorthuizen hadden en ze weigerden het "geschenk" te aanvaarden. Er werd zelfs voorgesteld om de oude brandspuit uit het museum terug te vragen. In de gemeenteraadsvergadering van 10 december 1954 verklaarde burgemeester Kuntze dat bewust was gekozen voor een auto met vierwielaandrijving, omdat deze overal in de gemeente inzetbaar moest zijn. De ruzie liep zo hoog op dat het gemeentebestuur het kader ontsloeg, waardoor Voorthuizen eigenlijk zonder brandweer zat. In maart 1955 werd besloten de wagen, onder protest, te aanvaarden om verdere narigheid te voorkomen.

1961

Op vrijdag 10 maart 1961 werd er een receptie gehouden in Hotel De Vergulde Wagen ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum. Burgemeester Kuntze kwam meerdere onderscheidingen uitreiken voor 25- ,35 jaar trouwe dienst. En zelfs 40 jaar trouwe dienst door de toenmalige commandant G. van de Kamp. Er waren veel verenigingen, genodigden en dorpsgenoten die de jubilerende brandweer kwamen feliciteren.

1969

Op 8 april 1969 ging de sirene voor een brand bij Aerosol. In het jaarverslag wordt gesproken over een grote brand die in het begin heel gevaarlijk was en waarbij men eerst weinig meer kon doen dan aan de achterkant de boel beveiligen in verband met de grote tanks die daar lagen. Bijna alle korpsen waren aanwezig en men is meerdere dagen bezig geweest met nablussen.

1970

Begin jaren 70 wordt er een instructielokaal gebouwd aan de garage in de Wheemstraat.

1973

In 1973 heeft de brandweer in Voorthuizen 35x moeten uitrukken voor brand, men spreekt over een heel druk jaar.

Wordt vervolgd

Copyright © 2021 Brandweer Voorthuizen. Alle rechten voorbehouden.