Brandweer Voorthuizen

Dag en nacht paraat voor uw veiligheid

Wet- en regelgeving

Wie gaat bouwen, krijgt te maken met verschillende soorten vergunningen. De meest bekende zijn wel de bouw-, milieu-, en gebruiksvergunning. De grondslag voor deze vergunningen is terug te vinden in de Woningwet, de wet milieubeheer en de Bouwverordening.

Daarnaast kunnen ook een aantal andere wetten van belang zijn bij het bouwen of verbouwen. Hieronder worden een aantal wetten genoemd die ook betrekking hebben op werkterrein van preventie. Bij de opsomming van de documenten is het niet de bedoeling geweest om uitputtend alle documenten te benoemen. Alleen de belangrijkste / meest voorkomende documenten zijn genoemd. Alle wetteksten zijn te vinden op www.wetten.overheid.nl

Woningwet

De Woningwet bevat regels over bouwen en volkshuisvesting. In tegenstelling tot de naam van de wet, gaat het niet alleen om woningen, maar ook om andere bouwwerken, open erven en terreinen. Het belangrijkste onderwerp in de Woningwet is de bouwvergunning. In beginsel is het verboden om een bouwwerk op te richten zonder bouwvergunning. Een bouwvergunningaanvraag wordt getoetst aan het bestemmingsplan, het Bouwbesluit, de Bouwverordening en aan welstandseisen.

In het kader van brandveiligheid is in de Woningwet bepaald dat bij algemene maatregel van bestuur (AMvB) en bij gemeentelijke verordening nadere regels worden gesteld over onder meer de brandveiligheid van bouwwerken en het brandveilige gebruik daarvan. Deze nadere regels zijn te vinden in het Bouwbesluit respectievelijk de gemeentelijke Bouwverordening.

Het Bouwbesluit

Het Bouwbesluit 2003 vindt zijn grondslag in de Woningwet. Daarin is bepaald dat bij algemene maatregel van bestuur (AMvB) uit oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu, technische voorschriften worden gegeven over het bouwen van diverse soorten bouwwerken, maar ook voor bestaande bouwwerken.

In het kader van brandveiligheid zijn in hoofdstuk 2 van het Bouwbesluit 2003 diverse technische voorschriften opgenomen waaraan nieuwe te bouwen en al bestaande bouwwerken moeten voldoen. Een aanvraag om bouwvergunning voor een nieuw te bouwen bouwwerk, moet altijd worden getoetst aan de voorschriften van het Bouwbesluit. De voorschriften van het Bouwbesluit spelen daarnaast een belangrijke rol bij het beoordelen van aanvragen om gebruiksvergunning. Zolang niet wordt voldaan aan de voorschriften van het Bouwbesluit, mag een gebruiksvergunning niet worden verleend.

De wettekst kunt u vinden op: www.bouwbesluitonline.nl

De Bouwverordening

De Bouwverordening is, evenals het Bouwbesluit, gebaseerd op de Woningwet. In artikel 8 van die wet is namelijk opgenomen dat de Gemeenteraad een bouwverordening vaststelt die onder meer voorschriften bevat over het brandveilige gebruik van woningen, woonwagens en andere gebouwen en bouwwerken. De regels over brandveilig gebruik zijn te vinden in hoofdstuk 6 van de Bouwverordening. In de daarbij behorende bijlagen 3 en 4 zijn algemene eisen voor brandveilig gebruik van bouwwerken opgenomen. Deze eisen gelden in beginsel voor alle bouwwerken. Daarnaast is voor bepaalde vormen van gebruik een gebruiksvergunning vereist.

Brandweerwet

In de Brandweerwet ligt de lokale verantwoordelijkheid voor brandweerzorg verankerd. De Brandweet 1985 geeft in artikel 1, lid 4 aan dat burgemeester en wethouders de zorg hebben voor:

  1. het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt;
  2. het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand.

In aansluiting daarop geeft artikel 1, lid 6 van diezelfde wet de taak van de brandweer:

De taak van de brandweer bestaat in elk geval uit de feitelijke uitvoering van werkzaamheden ter zake van de in het vierde lid genoemde onderwerpen alsmede ter zake van het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen als bedoeld in artikel 1 van de Wet rampen en zware ongevallen.

Dus samen met haar uitvoerende organisatie, de brandweer, geeft het College van Burgemeester en Wethouders uitvoering aan deze lokale verantwoordelijkheid.

Brandbeveiligingsverordening

Op grond van artikel 12 van de Brandweerwet 1985 moet in iedere gemeente een zogeheten Brandbeveiligingsverordening (BBV) zijn vastgesteld. In deze verordening worden zaken op het gebied van de brandveiligheid geregeld, waarin niet is voorzien bij of krachtens de Woningwet of andere wetgeving. De brandbeveiligingsverodening biedt tevens de aanschrijvingsgrond voor de aanvraag van een gebruiksvergunning voor ‘bouwwerken, geen gebouw zijnde’. Het gaat om die bouwwerken of inrichtingen die niet vallen onder de werkingsfeer van de Woningwet. Gedacht moet worden aan evenementterreinen, (feest)tenten, markten e.d..

Copyright © 2021 Brandweer Voorthuizen. Alle rechten voorbehouden.