Gebruiksvergunning / -melding voor brandveiligheid in gebouwen

Alle gebouwen In Nederland moeten voldoen aan minimale brandveiligheidseisen. Afhankelijk van de functie en het gebruik van het gebouw gelden specifieke brandveiligheidseisen en is al dan niet een gebruiksvergunning nodig.

Bent u verantwoordelijk voor een (horeca) bedrijf, school of instelling? Let er dan op dat het gebruik van de inrichting brandveilig is. De brandweer stelt hiervoor een gebruiksvergunning of- melding op.

De voorschriften in een gebruiksvergunning zijn gericht op het voorkomen van brand en het beperken van de gevolgen, mocht er toch brand uitbreken. Er is aandacht voor gevaarlijke stoffen, vluchtmogelijkheden en zelfredzaamheid van mensen.

Gebruiksvergunning

U moet een gebruiksvergunning aanvragen bij de brandweer als u:

 • (bedrijfs)activiteiten start in een daarvoor bestemd gebouw.
 • een bouwvergunning aanvraagt voor de wijziging van uw (bedrijfs)inrichting.
 • uw (bedrijfs)activiteiten wijzigt.

U bent verplicht om een gebruiksvergunning te hebben als in uw gebouw:

 • meer dan vijftig personen aanwezig zijn, anders dan in een één- of meergezinshuis;
 • bedrijfsmatig stoffen worden opgeslagen die in het gebruiksbesluit zijn omschreven als brandbaar, brandbevorderend en bij brand gevaar opleverend;
 • 's nachts meer dan vier personen verblijven, bedrijfsmatig bijvoorbeeld een kamerverhuurbedrijf of in het kader van verzorging,
 • overdag meer dan tien lichamelijk en/ of verstandelijke gehandicapten verblijven.

Gebruiksmelding

Bij sommige gebouwen waar voorheen een gebruiksvergunning moest worden aangevraagd, kan nu worden volstaan met het doen van een melding. Voor de meeste gebouwen waar meer dan 50 personen in verblijven (en waar niet in wordt geslapen) is dit het geval.

 • u moet wel dezelfde documenten overleggen als bij de vergunning.
 • u hoeft geen leges te betalen .
 • u hoeft geen 12 weken maar 4 weken te wachten voordat u het pand kunt gebruiken.

Gang van zaken

Door het invullen van het landelijk formulier 'Brandveilig gebruik bouwwerken' kunt u nagaan of u een vergunning moet aanvragen of dat u kunt volstaan met een melding. U kunt het formulier downloaden op de website van het ministerie van VROM.

Het bezoekadres van de brandweer is:

Nijkerkerweg 119

3771 LA Barneveld

Als eigenaar of exploitant van een gebouw bent u verantwoordelijk voor het aanvragen van een gebruiksvergunning bij het college van Burgemeester en Wethouders van uw gemeente. In de aanvraag moeten onder andere de volgende gegevens worden vermeld:

 • een duidelijke omschrijving van de plaatsen de bestemming van het betreffende bouwwerk of de bouwwerken;
 • de wijze van verwarming van het bouwwerk, en de energiebron;
 • het maximum aantal personen dat gelijktijdig in het bouwwerk zal zijn;
 • een bouwtekening met daarop alle relevante brandpreventieve voorzieningen.

Rol van de brandweer

De brandweer biedt haar expertise op het gebied van brandveiligheid aan. De brandweer beoordeelt op verzoek van Burgemeester en Wethouders de aanvragen voor gebruiksvergunningen en adviseert hierover. Aan de hand van dit advies nemen Burgemeester en Wethouders een beslissing over de gebruiksvergunning en de daarin gestelde brandveiligheidseisen. Is een gebruiksvergunning eenmaal afgegeven, dan controleert de brandweer in opdracht van Burgemeester en Wethouders met regelmaat of de vergunningseisen worden nageleefd. Het niet naleven is strafbaar.