Brandweer Voorthuizen

Dag en nacht paraat voor uw veiligheid

Bereikbaarheid

Onder bereikbaarheid wordt in het algemeen verstaan de mate waarin een bepaald doel snel en/of eenvoudig te bereiken is. Er kan dus sprake zijn van een goede of slechte bereikbaarheid en zelfs van onbereikbaarheid.

Bij de brandweer gaat het om het goed kunnen bereiken van het incidentadres door het eigen materieel en het personeel. In de CROW publicatie “Hulpdiensten snel op weg” staat hoe en bij wie deze eisen op tafel kunnen worden gelegd.

Inrichting openbare ruimte

De inrichting van de openbare ruimte is onderhevig aan vele, soms tegengestelde krachten.

Zo spelen economische motieven een rol maar ook aspecten als parkeerruimte, groenvoorzieningen en verkeersveiligheid. Hier wordt nog vaak het veiligheidsaspect ''bereikbaarheid'' vergeten. Bouwwerken moeten namelijk voor de brandweer goed bereikbaar zijn.

In de praktijk blijkt dat deze bereikbaarheid van gebouwen in (op)nieuw in te richten wijken steeds minder wordt, met alle mogelijke gevolgen van dien.

Hiervoor zijn een tweetal oorzaken te noemen. Als eerste de onbekendheid met dit specifieke aspect, men kan geen rekening houden met iets dat men niet weet. Verderop in het traject is de brandweer vervolgens te laat om nog invloed op de daadwerkelijk inrichting uit te oefenen.

De brandweer in Barneveld tracht dit te ondervangen door de verschillende betrokken afdelingen van de Bouw- en Milieudienst inzicht te bieden in wat nu eigenlijk onder een goede bereikbaarheid moet worden verstaan. De brandweer heeft hierbij geprobeerd de voorschriften ten aanzien van een goede bereikbaarheid zo algemeen mogelijk te definiëren om bij de inrichting zo weinig mogelijk beperkingen op te leggen. Ongetwijfeld zullen vragen rijzen en probleemsituaties de kop opsteken. Alleen al het feit dat deze in de planfase als zodanig worden onderkend is een winstpunt en de brandweer is altijd bereid hierover mee te denken.

Voor het vluchten uit objecten en gebouwen zijn regels opgesteld in het Bouwbesluit en de bouwverordening. Echter niet alleen het vluchten, maar ook de bereikbaarheid voor de hulpdiensten is van groot belang. Een te bouwen bouwwerk heeft zodanige voorzieningen voor de bestrijding van brand, dat brand binnen redelijke tijd kan worden bestreden (Bouwbesluit, 2003, artikel 2.190, lid ).

De bereikbaarheid en bluswatervoorziening zijn niet voldoende specifiek in regelgeving vastgelegd. In de praktijk betekent het dat er vaak pas in een zeer laat stadium - het plan is meestal al gerealiseerd - een oplossing moeten worden gevonden. Dit kan hoge kosten met zich meebrengen. Het introduceren van deze beleidsregels biedt kansen om in een vroeg stadium van bouw- en ontwikkelprojecten rekening te houden met het optreden van de hulpverlenende diensten. Hoe eerder deze regels worden toegepast, hoe makkelijker en goedkoper de oplossingen zullen zijn.

Meer informatie

 

  • Voor meer informatie over de bereikbaarheidseisen van de brandweer kunt u terecht op www.brandweerkennisnet.nl
  • Meer informatie over Brandweervoertuigen en brandkranen vindt u in de publieksfolder van Brandweer.nl

 

Copyright © 2021 Brandweer Voorthuizen. Alle rechten voorbehouden.